ติดต่อบิดา/มารดาผู้เยาว์ไม่ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ มีวิธีการใด โดยทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม | เอกสารการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

by Somchai Apinya
0 comment

ติดต่อบิดา/มารดาผู้เยาว์ไม่ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ มีวิธีการใด โดยทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ติดต่อบิดา/มารดาผู้เยาว์ไม่ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ มีวิธีการใด โดยทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร0891427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

ติดต่อบิดา/มารดาผู้เยาว์ไม่ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ มีวิธีการใด โดยทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม

จดทะเบียน​สมรส​ต้องใช้เอกสาร​อะไรบ้าง?


คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส
ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิง
มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
สมรสกับคู่สมรสเดิม
มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้
ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส
บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล
(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
สำเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของ คู่สมรส
คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดย
ไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
พยานบุคคลจำนวน 2 คน
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด
หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการ
อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

READ  แนะนำ 10 อันดับเบบี้ออยล์ | เบบี้ อ อย ยี่ห้อ ไหน ดี
READ  #สังข์ทอง 2561 💖 พระสังข์ \u0026\u0026 พระธิดารจนา \u0026\u0026 พี่เงาะ | ครบรอบแต่งงาน 3 ปี ภาษาอังกฤษ

จดทะเบียน​สมรส​ต้องใช้เอกสาร​อะไรบ้าง?

การรับบุตรบุญธรรม


การรับบุตรบุญธรรม

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือกฏหมาย


คู่มือกฏหมาย เกี่ยวกับชีวิตประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิต ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ประชาชน ได้รู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนได้อย่างดี
หมายเหตุ: ในอนาคตข้อมูลกฏหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินงาน ขั้นตอนวิธี (คลิป การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ.2551)

READ  เที่ยววัดใจขึ้นภูเขาไฟกระโดง | 07-08-59 | ครบข่าวดึก | ThairathTV | ภูเขาไฟกระโดง | ข่าวกีฬาใหม่ อัพเดทระหว่างวัน ที่นี่

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือกฏหมาย

อยากรับ บุตรบุญธรรม ต้องรู้


การขอรับบุตรบุญธรรม
ติดต่อที่ พมจ.หรือชื่อเต็ม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอ
1.มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
2.มีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรม 15 ปีขึ้นไป
3.ไม่เป็นผู้ต้องห้ามในการดูแลเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ได้แก่ ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเคยต้องคดีเกี่ยวกับเด็ก หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
9 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอ
1.เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
2.มีสภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ(มีใบรับรองแพทย์)
3.มีฐานะมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน
4.มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในชุมชน
5.มีเวลาให้กับบุตรบุญธรรม
6.มีเหตุผลอันควรในการรับบุตรบุญธรรม
7.ไม่มีบุตรหรือมีเด็กในอุปการะมากเกินไป
8.ไม่เคยมีความผิดตามกฎหมายในคดีเด็กและเยาวชน
9.มีวุฒิภาวะเหมาะสม ประพฤติดีสามารถอบรมสั่งสอนเด็กได้(มีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์)

อยากรับ บุตรบุญธรรม ต้องรู้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSPORTS

You may also like

Leave a Comment