คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์

by Somchai Apinya
0 comment

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป | ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://guardianseattle.com/wiki/ การกระทำ

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และรูปภาพที่เกี่ยวข้องธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์.

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป *แก้ไข 1 ล้านบาทต่อ 1 สถาบัน ไม่ว่าจะมีกี่บัญชี ผู้ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับการคุ้มครอง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จะคุ้มครองในรูปแบบ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินนั้นมาคำนวณร่วมกัน สำหรับผู้ฝากเงินที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทกองทุนต่างๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้ฝากเงินธรรมดา ประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก สำหรับชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย จะได้รับการคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากในประเทศเป็นเงินบาท ในรูปแบบการคุ้มครอง เว้นแต่เป็นเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หมายเหตุ “บัญชีเงินบาทที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่” เป็นบัญชีเงินประเภทหนึ่ง เงินฝากพิเศษที่เปิดกับสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นเงินบาท การทำรายการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง คือ เงินฝากที่เปิดในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก เป็นสกุลเงินบาทและเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบเสร็จรับเงินเงินฝาก ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ การลงทุนในตราสารต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF) เงินฝากสหกรณ์ แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทประกันภัย สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) วงเงินคุ้มครอง หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอน ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินดังกล่าวจะได้รับเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) คืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามวงเงินคุ้มครองที่กำหนด จะได้รับการคุ้มครองในลักษณะผู้ฝาก 1 รายต่อ 1 การเงิน สถาบัน (ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี) ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ฝากระบุชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตามเอกสารการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินมัดจำคืน ในกรณีที่ผู้ฝากเงินมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินแห่งเดียว จะต้องทำการฝากเงิน (เงินต้นและดอกเบี้ย) ทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินนั้นที่จะนำมาคำนวณ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย (19 แห่ง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กสิกรไทย ธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย บริษัท ธนชาต จ ากัด (มหาชน) CIMB ธนาคารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเมกะอินเตอร์เนชั่นแนลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ANZ (ไทย) จำกัด (มหาชน) Sumitomo Mitsui Trust Bank (ไทย) ) บริษัท มหาชน จำกัด ธนาคารธนชาต P ublic Company Limited สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง) JP Morgan Chase Bank Overseas Bank C-Chinese Banking Corporation Limited Citibank Bank RHB Bank Limited Bank of America National Association Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank Mizuho Bank Limited BNP Paribas Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation Indian Bank Overseas Finance Company (2 จาก) บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ๊ดวานซ์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ SB จำกัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เวิล์ด จำกัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์แคปปิตอลลิงค์ จำกัด อย่างไร เพื่อรับการคุ้มครองเงินฝาก? การคุ้มครองเงินฝากเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ฝากเงินมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินมัดจำคืนตามวงเงินและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินที่อยู่ในความครอบคลุมถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันโดยอัตโนมัติทันที เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยที่ผู้ฝากไม่ต้องดำเนินการใดๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง วงเงินคุ้มครองจะได้รับการคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีจะคำนวณร่วมกัน ที่มา : www.dpa.or.th #คุ้มครองเงินฝาก #คุ้มครองเงินฝาก 2021 #คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท ..

READ  วิธีแปลงไฟล์ pdf เป็น word สระไม่เพี้ยน วรรณยุกต์ไม่หาย ฟรี | iT24Hrs | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แปลง pdf เป็น word สระไม่หาย

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://guardianseattle.com/
แบ่งปันที่นี่

ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#คมครองเงนฝาก #ลานบาท #สงหาคม #เปนตนไป.

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท,คุ้มครองเงินฝาก,คุ้มครองเงินฝาก 2564,StepsWealth

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย์ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

You may also like

Leave a Comment